Slavic Languages Home
Czech
 
  Charles Bridge  
   

Mistr Jan Hus

 

Jan Hus

Jan Hus na hranici; Jenský kodex, druhá polovina 15. století
Jan Hus at the stake; from Jena Codex, the second half of the 15th century
Illustration from the book by J.V. Polišenský: History of Czechoslovakia in Outline, Bohemia International, Praha, 1991
© Josef Polišenský - Heirs

 
Jan Hus se narodil pravděpodobně r. 1371 v jihočeském Husinci. Od r. 1396 byl mistrem svobodných umění na Pražské universitě, v roce 1401 se stal děkanem, v roce 1409 pak rektorem. Byl stoupencem Johna Wycliffa. Jeho kázání v kapli Betlémské vedla k vyhlášení interdiktu nad Prahou. Jan Hus byl nucen z Prahy odejít. Kázal pak na různých místech v jižních Čechách. Jeho hlavní spisy jsou De ecclesia, Postilla a Knížky o svatokupectví. Hus rovněž zbavil český pravopis spřežek a zavedl diakritiku. To, že jeho učení nalezlo v českých zemích širokou odezvu, i to, že své názory neodvolal a podstoupil smrt na hranici v roce 1415, bylo úvodem husitské revoluce.
Jan Hus was born around 1371 in Husinec, in Southern Bohemia. From 1396 he was a master (professor) of liberal arts at Prague university. In 1401 he became dean and in 1409, rector. He was an adherent of John Wycliff. On account of Hus' preaching in Bethlehem Chapel, Prague was placed under interdiction by Rome. He was forced to leave Prague and then preached in various towns around southern Bohemia. His main writings are De ecclesia, Postilla, and Knížky o Svatokupectví (The Books on Simony). Hus also introduced diacritical marks into Czech, replacing the digraphs used previously. The Hussite revolution was inspired by his teachings, which resonated widely in the Czech lands, and by the fact that he refused to recant his views and was burned at the stake in 1415.
Citace z Husova dopisu:

„Jeden teolog mi řekl, že vše je pro mne dobré a dovoleno, jen když se podrobím koncilu, a dodal: Kdyby koncil prohlásil, že máš toliko jedno oko, třeba máš dvě, bylo by tvou povinností vyznati s koncilem, že tomu tak jest. Odpověděl jsem mu: I kdyby mi to tvrdil celý svět, já, maje rozum, jaký nyní mám, nemohl bych to připustiti bez odporu svědomí.“

Z dopisu Mistra Jana Husa z kostnického vězení ze dne 18. června 1415.

Here is a quote from one of Hus's letters:

"One theologian told me that everything would be fine and permissible for me, so long as I submitted to the council, and added: If the council proclaimed that you had only one eye, when in fact you have two, it would be your duty to confess that the council was right. I answered him: Even if the whole world proclaimed it, I, having reason as I now do, could not admit such a thing without my conscience revolting."

From a letter of Master Jan Hus sent from the prison of Konstanz, June 18, 1415.

 
Back to short introduction to Czech history


 

Department of Slavic Languages and Literatures
© Copyright 2003 Regents of the University of Michigan